Φωτοάλμπουμ - Το συνεργείο του "Καιρού των Ελλήνων" 7